MENU

APPERTIZERS (A)

 • A01 – Chả giò (Vietnamese deep fried spring roll) – (2 rolls) $5.99 – (4 rolls) $10.99
 • A02 – Gỏi cuốn tôm thịt (Vietnamese style Shrimp, Pork and salad roll) – (2 rolls) $5.99 –     (4 rolls) $10.99
 • A03 – Gỏi cuốn tôm (Vietnamese style Shrimp and salad roll) – (2 rolls) $5.99 – (4 rolls) $10.99
 • A04 – Gỏi cuốn thịt (Vietnamese style Pork and salad roll) – (2 rolls) $5.99 – (4 rolls) $10.99
 • A05 – Gỏi cuốn gà nướng (Vietnamese style grilled chicken roll) – (2 rolls)$6.99   –                  (4 rolls )$12.99
 • A06 – Gỏi cuốn chạo tôm (Vietnamese style grilled Shrimp on sugar cane roll) – (2 rolls)$6.99 – (4 rolls)$12.99
 • A08 – Gỏi cuốn thịt nướng (Vietnamese style grilled pork roll) – (2 rolls)$6.99 –                     (4 rolls)$12.99
 • A09 – Gỏi cuốn bì (Vietnamese style Shredded pork roll) – (2 rolls)$6.99 – (4 rolls)$12.99
 • A10 – Gỏi xoài tôm (Vietnamese style mango salad with Shrimps) – $10.99
 • A11 – Chạo tôm (Vietnamese style grilled Shrimp on sugar cane) – $9.50
 • A12 – Nem nướng (Vietnamese style grilled sausage) – $6.00
 • A13 – Hoành thành chiên (Deep fried wonton) – (5pcs)$5.99 – (10pcs)$10.99
 • A14 – Mực chiên giòn (Deep fried squid spice) – $15.99
 • A15 – Tôm chiên giòn (Deep fried Shrimp spice) – $15.99
 • A16 – Cánh gà chiên bơ (Deep fried chicken wing with butter) – $10.99
 • A18 – Bánh xèo (Vietnamese Rice pancake folded in half) – (2pcs) $16.00

 

 • A19–  Bánh mì Pate, Chả lụa ( Vietnamese Sandwich Paté and Sausage ) $6.00
 • A20– Bánh mì gà nướng ( Vietnamese Sandwich Grilled Chicken ) $7.00
 • A21– Bánh mì nem nướng ( Vietnamese Sandwich- Vietnamese Style Grilled Sausage ) $6.50
 • A22– Bánh mì Bò Nướng ( Vietnamese Sandwich Grilled Beef ) $7.00
 • A23– Bánh mì thịt nướng ( Vietnamese Sandwich Grilled Pork) $6.50
 • A24– Combo : 1 Vietnamese Sandwich with an any softdrink    $8.99

PHỞ (P) RICE NOODLE SOUP

(S)10.99    (M)11.99   (L)12.99  (XL)13.99

You can choose 3 topping below:

01 – Sách ( Beef Tripe)

02 – Tái ( Rare Beef )

03 – Nạm ( Well done Flank )

04 Bò viên ( Beff Ball)

05 – Gân ( Soft Tendon )

 

       SPECIALTIES :

 • P00 – Phở Đặc Biệt  ( Rare, Flank, tendon, Ball, Tripe, Rice noodle Soup)(S)$11.99 (M) $12.99 (L)$13.99 (XL)$14.99
 • P09 – Phở rau cải, Tofu (Vegetable & Tofu Rice noodle Soup) (S)$10.99 (M) $11.99 (L)$12.99 (XL)$13.99
 • P10 – Phở đồ biển (Seafood with noodle Soup) (S)$11.99  (M)$12.99  (L)$13.99  (XL)$14.99
 • P11 – Phở Thái (Thai Style rare Beef & Shrimp Rice noodle soup) (S)$11.99  (M)$12.99  (L)$13.99   (XL)$14.99
 • P12 – Phở TomYom (Rice Noodle Soup & Well-done beef with Tom yom Sauce)  (S)$11.99  (M)$12.99  (L)$13.99  (XL)$14.99
 • P13 – Phở gà luộc (Chicken Rice Noodle Soup) (S)$10.99  (M)$11.99 (L)$12.99 (XL)$13.99
 • P14– Phở gà nướng (Grilled Chicken Rice Noodle Soup) (S)$11.99  (M)$12.99  (L)$13.99  (XL)$14.99
 • P15– Phở sườn nướng (Grilled Pork Chop Rice Noodle Soup)  (M)$12.99  (L)$13.99  (XL)$14.99
 • P16 – Phở tôm luoc (Steamed Shrimp Rice Noodle Soup) (S)$10.99 (M)$11.99  (L)$12.99  (XL)$13.99
 • P17 – Pho tom nuong (Grilled Shrimp rice noodle soup ) (S)$11.99  (M)$12.99  (L)$13.99  (XL)$14.99
 • P18 – Hoành thánh soup (  Pork Wonton Soup) (s)$10.99 (M)$11.99 (L)$12.99 (XL)$13.99
 • P22 – Bun Bo Hue (“Hue” style Beef with thick Vermicelli Noodle Soup)  $13.50
 • P23 – Phở không (Plain Rice Noodle Soup) – (S)$8.00 – (M)$9.00 – (L)$10.00 – (XL)$11.00

 

CONGEE SOUP ( B )

ONESIZE : $9.50

 • D1 – Cháo cá  ( sole fish )                  $9.50
 • D2 – Cháo bò bằm ( mince beef )      $10.50
 • D3 – Cháo bò nướng ( grilled beef )  $10.50
 • D4 – Cháo thịt nướng ( grilled pork ) $9.50
 • D5 – Cháo gà nướng ( grilled chicken ) $9.50
 • D6 – Cháo hải sản ( seafood )           $10.50     

 

VERMICELLI (V)

ONE SIZE: $12.99

SPECIALTIES:

 • V01 – Chả giò – (Spring Roll) – $12.99
 • V02 – Thịt nướng, Chả giò – (Grilled Pork, Spring Roll) – $12.99
 • V03 – Chạo tôm, Chả giò – (Grilled Shrimp on sugar cane, Spring Roll) – $12.99
 • V04 – Bò nướng, Chả giò – (Grilled Beef, Spring Roll) – $13.99
 • V05 – Nem nướng, Chả giò – (Grilled sausage, Spring Roll) – $12.99
 • V06 – Bì, Chả giò – (Shredded pork, Spring Roll) – $12.99
 • V07 – Thịt nướng, Gà nướng – (Grill Pork, Grilled Chicken) – $12.99
 • V08 – Gà nướng, Chả giò – ( Grill Chicken, Spring Roll) – $12.99
 • V09 – Bún đặc biệt (bò, tôm, gà, heo) – (Special assorted meat, Shrimp & Vermicelli) – $13.99
 • V10 – Bún tôm nướng (Vermicelli with Grilled Shrimp & Salad) – $14.50
 • V11 – Bún cari gà (Vermicelli with Chicken Curry) – $14.99
 • V12 – Bún cari tôm (Vermicelli with Shrimp Curry) – $14.99
 • V14 – Bún bò xào sả (Vermicelli with stir fried beef lemongrass) – $15.50
 • V15 – Bún gà xào sả (Vermicelli with stir fried chicken lemongrass) – $15.50
 • V17 – Bánh canh tôm thịt (BBQ pork, Shrimp with Udon noodle soup) – $12.99

STIR (S)         

                             ONE SIZE: $14.99

 • S01 – Mì xào mềm gà rau cải (Chicken & Veges with soft egg noodle)
 • S02 – Mì xào mềm bò rau cải (Beef & Veges with soft egg noodle)
 • S03 – Mì xào mềm tôm rau cải (Shrimp & Veges with soft egg noodle) 
 • S04 – Mì xào mềm đồ biển rau cải (Seafood & Veges with soft egg noodle)
 • S05 – Mì xào giòn gà rau cải (Chicken & Veges with Crispy egg noodle)
 • S06 – Mì xào giòn bò rau cải (Beef & Veges with Crispy egg noodle)
 • S07 – Mì xào giòn tôm rau cải (Shrimp & Veges with Crispy egg noodle)
 • S08 – Mì xào giòn đồ biển rau cải (Seafood & Veges with Crispy egg noodle)
 • S09 – Hủ tiếu xào gà rau cải (Chicken & Veges with Stir fried rice noodle)
 • S10 – Hủ tiếu xào bò rau cải (Beef & Veges with Stir fried rice noodle)
 • S11 – Hủ tiếu xào tôm rau cải (Shrimp & Veges with Stir fried rice noodle)
 • S12 – Hủ tiếu xào đồ biển rau cải (Seafood & Veges with Stir fried rice noodle)
 • S13 – PAD Thái bò (Beef Pad Thai)
 • S14 – PAD Thái gà (Chicken Pad Thai)
 • S15 – PAD Thái tôm (Shrimp Pad Thai)
 • S16 – PAD Thái đồ biển (Seafood Pad Thai)
 • S17 – UDON xào bò (Stir fried udon noodle with Beef)
 • S18 – UDON xào gà (Stir fried udon noodle with Chicken)
 • S19 – UDON xào tôm (Stir fried udon noodle with Shrimp)
 • S20 – UDON xào đồ biển (Stir fried udon noodle with Seafood)

STEAMED RICE (R)

 • R01 – Cơm Sườn (2 Pork Chop) – $13.99
 • R02 – Cơm Gà ( 2 Grilled Chicken ) – $13.99
 • R03 – Cơm Gà, Opla (Grill chicken, fried egg) – $12.99
 • R04 – Cơm Sườn, Opla (Grill porkchop, fried egg) – 12.99
 • R05 – Cơm Sườn, Gà, Opla (Grilled porkchop, Chicken, Opla) – $14.50
 • R51 – Cơm Sườn, Gà, Chả trứng (Grilled Porkchop, Chicken, Steamed Egg) – $14.50
 • R52 – Cơm Sườnm Chả Trứng (Grilled Porkchop, Steamed Egg) – $13.99
 • R53 – Cơm Gà, Chả Trứng (Grilled Chicken, Steamed Egg) – $13.99
 • R54 – Cơm Gà, Opla, Chả trứng (Grilled Porkchop, Fried Egg, Steamed Egg) – 13.99
 • R55 – Cơm Sườn, Opla, Chả trứng (Grilled Porkchop, Fried Egg, Steamed Egg) – $13.99
 • R56 – Cơm Gà, Opla, Bì ( Grilled Chicken, Fried Egg, Shredded Pork) – $13.99
 • R57 – Cơm Sườn, Opla, Bì (Grilled Porkchop, Fried Egg, Shredded Pork) – $13.99
 • R06 – Cơm đặc biệt (Grilled Porkchop, Grilled Chicken, Fried Egg, Steamed Edd, Shredded Pork with Steamed Rice) – $15.50
 • R07 – Cơm tôm nướng (Grilled Shrimp with Steamed Rice) – $13.99
 • R08 – Cơm tôm rim (Marinated jumbo Shrimp with Steamed Rice) – $17.99
 • R09 – Cơm bò nướng (Grilled Beef with Steamed Rice) – 13.99
 • R10 – Cơm tàu hủ ki (Bean curd wrapped growned Shrimp with Steamed Rice) – $13.99
 • R11 – Cơm cari gà (Chicken Curry with Steamed Rice) – $14.99
 • R12 – Cơm cari tôm (Shrimp Curry with Steamed Rice) – $14.99
 • R13 – Cơm Tofu xào bò rau cải (Veges, Tofu & Beef stir fried with Steamed Rice) – $14.99
 • R14 – Cơm Tofu xào gà rau cải (Veges, Tofu & Beef stir fried with Steamed Rice) – $14.99
 • R15 – Cơm Tofu xào tôm rau cải (Veges, Tofu & Shrimp stir fried with Steamed Rice) – $14.99
 • R16 – Cơm sườn bò non (Grilled young beef Rib with Steamed Rice) – $16.50
 • R17 – Cơm chiên gà (Chicken stir fried Rice with egg) – $14.99
 • R18 – Cơm chiên tôm (Shrimp stir fried Rice with egg) – $14.99
 • R19 – Cơm chiên bò (Beef stir fried Rice with egg) – $14.99
 • R20 – Cơm chiên thập cẩm (Assored meat, Seafood, Vegetable stir fried Rice with egg) – $14.99
 • R21 – Cơm chiên gà cari (Chicken curry stir fried Rice with egg) – $15.50
 • R22 – Cơm chiên tôm cari (Shrimp curry stir fried Rice with egg) – $15.50
 • R23 – Cơm – bò xào sả (Stir fried beef lemongrass with Steamed Rice) – $15.50
 • R24 – Cơm – gà xào sả (Stir fried chicken lemongrass with Steamed Rice) – $15.50

Combo 1: Chicken with lemongrass and rice, comes with soup, salad a spring roll on the side – $18.99

Combo 2: Pork chop with lemongrass and rice, comes with soup, salad a spring roll on the side – $18.99

VEGETARIAN (C)

 • C01 – Chả giò chay (Vegetable spring rolls)   (2 rolls)$5.99 – (4 rolls)$10.99
 • C02 – Gỏi cuốn đậu hủ (Vegetable rolls with Tofu)(2 rolls)$5.99 – (4 rolls)$10.99
 • C03 – Gỏi cuốn rau cải (Vegetable rolls)(2rolls)$5.99 – (4 rolls)$10.99
 • C04 – Gỏi xoài chay (Vietnamese style Mango salad )$8.50
 • C05 – Đậu hủ chiên giòn (Deep fried Tofu) – $10.99
 • C06 – Bún chả giò chay (Vermicelli with Vegetable spring rolls) – $12.99
 • C07 – Bún cari chay (Vermicelli with Veges Curry) – $12.99
 • C08 – Cơm xào rau cải (Veges stir fried with Steamed Rice) – $14.99
 • C09 – PAD Thái chay (Veges Pad Thai) – $14.99
 • C10 – UDON chay (Veges Udon) – $14.99
 • C11 – Mì xào mềm chay (Veges with soft fried egg noodle) – $14.99
 • C12 – Mì xào giòn chay (Veges with crispy fried egg noodle) – $14.99
 • C13 – Hủ tiếu chay (Veges with stir fried rice noodle) – $14.99
 • C14 – Cơm chiên chay (Veges with stir fried rice with egg) – $12.99
 • C15 – Phở chay (Veges rice noodle soup) – (S)$10.99 – (M)$11.99 – (L)$12.99 – (XL)$13.99

CLEAR & EGG NOODLE (N)

ONE SIZE: $13.50

 • N1 – Hủ tiếu Mỹ Tho nước (“My Tho” style seafood & BBQ clear noodle soup)
 • N3 –  Mì đặc biệt nước (egg noodle soup with seafood & BBQ )
 • N7 – Hoành thánh mì ( Pork Wonton with egg noodle soup)

SMALL SIDE ORDERS:

 • SOUP hột gà (Beef broth with egg) – $3.50
 • Chén gân (Soft Tendon soup) – $4.50
 • Chén nạm (Well-done flank) – $4.50
 • Chén tái (Rare beef) – $4.50
 • Chả trứng (Steamed Egg) – $2.50
 • Trứng gà (Fried egg) – $1.50
 • (Shredded pork) – $4.50
 • Tàu hủ ki (Bean curd wrapped growned shrimp) – $5.99
 • Bò nướng (Grilled Beef) – $6.00
 • Chén soup (Beef broth) – $3.00
 • Nem nướng (Grilled sausage) – $2.99
 • Chén bò viên (Beef balls soup) – $4.50
 • Chén sách (Beef tripe soup) – $4.50
 • Chén cơm (Steamed Rice small bowl) – $2.99
 • Chén cơm (Salad) (Steamed Rice with Salad) – $4.50
 • Gà nướng (Grilled Chicken) – $5.00
 • Sườn nướng (Grilled Pork Chop) – $5.00
 • Tôm nướng (Grilled Shrimp) – $5.99
 • Tôm rim (Marinated jumbo Shrimp) – $7.50
 • Chả giò (Spring roll) – $2.99
 • Thịt nướng (Grilled Pork) – $4.00
 • Chạo tôm (Grilled Shrimp on sugar cane) – $5.00
 • Rau cải (Mixed Veges) – $4.50

SMOOTHIES

ONE SIZE: $6.99

 • B01 – Sinh tố dâu (Strawberry)
 • B02 – Sinh tố dừa (Coconut)
 • B03 – Sinh tố bơ (Avocado)
 • B04 – Sinh tố xoài (Mango)
 • B05 – Sinh tố mít (Jack fruit)
 • B06 – Sinh tố sầu riêng (Durian)
 • B07 – Sinh tố mãng cầu (Sour Sop)
 • B09 – Sinh tố việt quốc (Blueberry)
 • B10 – Sinh tố đào (Peach)
 • B11 – Sinh tố vải (Lychee)
 • B12 – Sinh tố chanh dây (Passion fruit)
 • B13 – Trà xanh sữa đá (Matcha milk tea)
 • B14 – Trà sữa dâu (Strawberry milk tea)
 • B15 – Trà sữa vải (Lychee milk tea)
 • B16 – Trà sữa đào (Peach milk tea)
 • B17 – Trà sữa táo xanh (Green Apple milk tea)
 • B18 – Trà sữa khoai môn (Taro milk tea)
 • B19 – Trà sữa honeydew (Honeydew milk tea)

BEVERAGES

 • B20 – Cà phê đá/ nóng (Vietnamese black coffee hot or cold) – $4.99
 • B21 – Cà phế sữa đá/ nóng (Vietnamese white coffee hot or cold) – $6.99
 • B22 – Soda chanh tươi (fresh lime soda) – $6.99
 • B23 – Soda chanh dây (Passion fruit soda) – $6.99
 • B24 – Nước dừa (Coconut juice) – $5.99
 • B27Soft drink ( Root beer, Ginger Ale, Diet Coke, Coke, Coke Zero, Sprite, Nestea, Limonade) – $2.50
 • B28 – Sparkling Water ( 500ml)    $4.50
 • B29 – Shirley Temple                    $5.00

ALCOHOLS

 • O1 – Molson Canadian      $5.17/bottle
 • O2 – Coors Light                $5.17
 • O3 – Budweiser                 $5.17
 • O4 – Bud Light                   $5.17
 • O5 – Greek Beer                $6.05
 • O6 – Corona                      $6.66
 • O7 – Stella Artois               $6.66
 • O8  – Heineken                 $6.66

GREEK MENU

 • G3FRIED CALAMARI WITH TZATZIKI – $15.99
 • G5 – GYROS WITH PITA & TZATZIKI – $12.50
 • G6 – OLIVES WITH PITA – $8.75
 • G7 – TZATZIKI WITH PITA – $8.75
 • G8 – SPANAKOPITA – $11.25

SALAD

 • G11 – GREEK SALAD – (S)$6.25 – (M)$8.75

ON PITA

With tomato, lettuce, onions & tzatziki

 • G21 – GYROS (CHICAGO) – $8.75
 • G23 – CHICKEN – $8.75

EXTRA

 • FETA – $1.50
 • PITA – $1.50
 • TZATZIKI – $1.50
 • OLIVES – $1.50

ONTHE SIDE

 • FRIES – $5.00
 • GREEK FRIES – $7.50
 • RICE – $5.00.

STICK

 • CHICKEN – $5.50
 • GYROS – $5.50